De ministers Ernst Kuipers van VWS en Robbert Dijkgraaf van OCW dwingen universiteiten de opleiding tandheelkunde terug te brengen van zes naar vijf jaar. Dit ondanks een negatief advies van een daartoe ingestelde commissie en ondanks een negatief advies van de beroepsvereniging van tandartsen (KNMT) en de gezamenlijke universiteiten (Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Radboud Universiteit).

Commissie: verkorting onverantwoord

Op verzoek van de ministeries van VWS en OCW is in september 2023 een commissie ingesteld, die de gevolgen van een verkorting heeft onderzocht. De commissie heeft op 8 november haar verslag uitgebracht, met als conclusie dat een verkorting van de studie niet verantwoord kan. Volgens de commissie leidt een verkorting tot risico’s voor de kwaliteit, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van de zorg.

Spoedoverleg

In een spoedoverleg op woensdag 29 november hebben de universiteiten en de KNMT met minister Kuipers en minister Dijkgraaf gesproken over de hoofdconclusie van de verkenning: het inkorten van de opleiding tandheelkunde van zes naar vijf jaar is onverantwoord. Ondanks begrip voor de achterliggende argumenten, negeren de ministers deze conclusie. Zij geven aan budgettair geen andere mogelijkheid te kunnen vinden dan verkorting van de opleiding om het landelijk tekort aan tandartsen op te lossen. De universiteiten en de KNMT maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling, waarmee het academische opleidingsstelsel geweld wordt aangedaan.

Joke Kwakman, namens KNMT: “Het belang van voldoende tandartsen opleiden moet voorop staan, maar mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de opleiding. We moeten tandartsen opleiden die meteen aan de slag kunnen en daarvoor zijn die zes opleidingsjaren écht nodig. Het besluit van de ministers is zeer teleurstellend en ook zorgelijk.”

Henri Lohr, namens de universiteiten: “Het is ongelofelijk dat juist in deze tijd, waarin grote zorgen bestaan over toegankelijkheid van de mondzorg en behoud van kwaliteit, de oplossing wordt gezocht in het inperken en dus verslechteren van de tandartsopleiding.”

Toekomstbestendige invulling van de opleiding

De universiteiten en de KNMT hebben beide ministers aangegeven meer dan bereid te zijn over de invulling van de opleiding na te denken en hoe deze toekomstbestendig te organiseren, zonder het academisch, wetenschappelijke stelsel in Nederland geweld aan te doen. Het voorgenomen besluit om te gaan verkorten is met spoed genomen, ondanks de demissionaire status van het kabinet en ondanks de breed gedragen bezwaren die daarover door het werkveld en de opleidingen zijn geuit.

Aanbieding Verslag van de Commissie Onderzoek Verkorting Opleiding Tandheelkunde
Verslag van de Commissie Onderzoek Verkorting Opleiding Tandheelkunde