​​​​​Psychiaters Iris Sommer en Wim Veling gaan onderzoeken wat het effect van wel of geen onderhoudsbehandeling, sociale omgeving, erfelijke aanleg en persoonlijkheidskenmerken is op het beloop van een psychose. Met de resultaten van dit onderzoek kan bij nieuwe patiënten beter worden ingeschat hoe hun psychose gaat verlopen en welke zorg ze nodig hebben. Voor dit onderzoek geeft ZonMW een subsidie €1,5 miljoen.

De eerste 10 jaar na een eerste psychose zijn bepalend voor het verdere beloop. Iris Sommer en Wim Veling willen 512 patiënten volgen gedurende deze kritische periode. Via zeer uitgebreide interviews met patiënten en diverse metingen kunnen zij biologische, psychologische, sociale en existentiële factoren in kaart brengen. Het gaat daarbij niet alleen over herstel van klachten en functioneren, maar ook over de manieren waarop patiënten leren omgaan met hun aandoening. Over persoonlijke identiteit, hoop, verbondenheid en betekenisvol leven. De interviews van dit project worden uitgevoerd door ervaringsdeskundigen samen met een onderzoeker. De deelnemende patiënten kunnen feedback geven die wordt gebruikt om het onderzoek aan te passen zodat het voor deelnemers zo prettig mogelijk is om mee te blijven doen.

Optimaal afstemmen

Op basis van deze interviews en metingen kunnen de onderzoekers instrumenten ontwikkelen om de behandeling voor psychotische stoornissen optimaal af te stemmen op de behoeften van de individuele patiënt. Dit kan bijvoorbeeld een website zijn om gebaseerd op persoonlijke kenmerken, het risico op terugval te berekenen.

Persoonlijke omstandigheden in kaart brengen

Dit onderzoek bouwt voort op de HAMLETT studie; dit is een behandelstudie waarin mensen vanaf hun eerste psychose gevolgd worden en waarbij een deel van de deelnemers antipsychotica gebruikt en een deel niet. Deze studie loopt in 24 Nederlandse centra, waaronder ook het UMCG. Uit de HAMLETT-studie en van ervaringsdeskundigen komt de wens voort om uitgebreide interviews met patiënten te houden om al hun persoonlijke omstandigheden goed in kaart te brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met Amsterdam UMC, UMC Utrecht, Trimbos Instituut en Hogeschool NHL Stenden.