Ruim 6,5 ton Europese subsidie voor UMCG & MKB

Het UMCG krijgt ruim 650.000 euro aan Europese subsidie voor drie innovatieve projecten waarin nauw wordt samengewerkt met het MKB. Een van de projecten waar het UMCG deel van uitmaakt is de ontwikkeling van een leerplatform voor preventieve longkankerscreening. Het Center for Medical Imaging (van UMCG, RUG, en TU Twente) ontwikkelt dat met het bedrijf Alledaags.
Samen met de bedrijven Demcon en Inbiolab B.V. wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van een instrument dat elektrodes van pacemakers op de optimale plek op de hartwand bevestigt tijdens een minimaal invasieve chirurgische procedure. Tot slot werd subsidie toegekend voor de ontwikkeling van een instrument waarmee cardiologen biopten (stukjes weefsel op basis waarvan diagnoses worden gedaan) uit het hart gemakkelijker, goedkoper en veiliger kunnen nemen. De startende Groningse onderneming DEAM Products zal het instrument fabriceren en verkopen.

Het geld is afkomstig uit het EFRO-fonds, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft in totaal 4,3 miljoen euro subsidie toegekend aan 18 innovatieve projecten in Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies steken uit eigen middelen ruim een miljoen euro in de projecten. In totaal zijn 31 projecten door de Deskundigencommissie beoordeeld.

De EFRO-gelden worden in Noord-Nederland in de programmaperiode 2014–2020 gefaseerd toegekend door middel van tenders en open inschrijvingen. Voor de eerste tender ‘Valorisatie 2015’ was € 8 miljoen beschikbaar voor projecten die gericht zijn op ondersteuning van het mkb bij het omzetten van kennis naar nieuwe producten en diensten. Het resterende bedrag, zo’n vier miljoen, wordt ingezet bij nieuwe stimuleringsregelingen voor het mkb.

De bestuurscommissie Economische Zaken van het SNN, die het geld toekent, werd geadviseerd door een onafhankelijke commissie met deskundigen uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen. De projecten werden beoordeeld op de mate van innovatie, marktpotentie, kwaliteit van de business case en duurzaamheid.

Meer informatie over de drie projecten:

Leerplatform voor preventieve longkankerscreening

Alledaags en het Center for Medical Imaging (CMI) ontvingen subsidie voor het ontwikkelen van een leerplatform voor het uitvoeren en beoordelen van CT scans. Dit leerplatform moet ervoor zorgen dat radiologen wereldwijd CT scans kunnen beoordelen voor preventieve screening op longkanker. De training in het beoordelen van medische beeldvorming zou in de toekomst online kunnen plaatsvinden via een website, instructiefilmpjes en via verschillende apps.

Optimaal plaatsen pacemakers

Demcon, Inbiolab B.V. en het UMCG ontvingen subsidie voor het TEDD-project (Total Epicardial Device Delivery). In het TEDD-project wordt een innovatief chirurgisch instrument doorontwikkeld in de klinische praktijk. Het instrument zorgt ervoor dat elektrodes van pacemakers op de optimale plek op de hartwand worden bevestigd middels een minimaal invasieve chirurgische procedure.

Gemakkelijker, veiliger en goedkoper biopten nemen

DEAM Products en het UMCG kregen subsidie voor  de ontwikkeling van een instrument waarmee cardiologen biopten (stukjes weefsel om diagnostiek op te kunnen doen) uit het hart gemakkelijker, goedkoper en veiliger kunnen nemen. De Bioptflex zal het eerste product zijn dat de startende Groningse onderneming DEAM Products zal fabriceren en verkopen. In het project zal in samenwerking met het UMCG, de stuur-technologie die door DEAM is ontwikkeld geïntegreerd wordt in een bioptoom (een happertje dat een stukje weefsel afneemt) zodat deze nauwkeurig gestuurd kan worden naar de juiste locatie in het hart. Het uiteindelijk doel van het Cardiac Biotpflex project is om te komen tot een product dat klaar is om de markt in te gaan.