Meer kennis van autisme spectrumstoornis belangrijke sleutel naar arbeidsparticipatie

Het vanuit meerdere invalshoeken inschatten van werkvermogen bij Wajongers met een Autisme Spectrum Stoornis lijkt een belangrijke sleutel naar arbeidsparticipatie. Verder blijken problemen met slapen, prikkelverwerking, depressie en medicijngebruik belemmerende factoren voor succesvolle arbeidsparticipatie te zijn. Een hoger opleidingsniveau van de ouders en speciaal onderwijs lijken juist stimulerende omstandigheden. Dit blijkt uit onderzoek van het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) dat is uitgevoerd door het UMCG in samenwerking met het UWV

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat voor het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie het van belang is om een goed en reëel beeld te krijgen van iemands functioneren en werkvermogen. Bij mensen met autisme is dat van nog groter belang omdat de beperkingen vaak onzichtbaar zijn. Alle geconsulteerde deskundigen in dit project zijn het er over eens dat het noodzakelijk is om daarbij het netwerk van de cliënt te betrekken zoals ouders, partner en begeleiders en verder te kijken dan de diagnose. Samen met hen is het mogelijk om voor deze cliënten competenties en bijpassend beroep in kaart te brengen. Daarvoor is optimale samenwerking in de Wajongteams en met scholen, stageplaatsen, behandelaars, ouders en begeleiders in een integrale aanpak een belangrijke voorwaarde om het proces van beoordeling en begeleiding naar passende en duurzame arbeid goed te stroomlijnen.

Belemmerende factoren

Uit het onderzoek blijkt dat slaapproblemen een belangrijke belemmerende factor zijn voor duurzame arbeidsparticipatie. Om voldoende te kunnen herstellen na het werk, is voldoende en kwalitatief goede slaap onontbeerlijk. Dit zorgt er voor dat mensen met ASS en slaapproblemen een groter risico lopen het werk niet vol te kunnen houden vanwege overbelasting. In samenhang daarmee zijn problemen met prikkelverwerking (overprikkeling) in dit onderzoek gevonden als belemmerende factor voor duurzame arbeidsparticipatie.

Verder blijken een aantal secundaire condities, met name psychische problemen als depressie, van negatieve invloed te zijn als ook in aanraking te zijn geweest met justitie. En het gebruik van medicijnen, nu of in het verleden, lijkt eveneens een belemmerende factor voor succesvolle arbeidsparticipatie, net als een hoge intelligentie. Dat laatste hangt mogelijk samen met overschatting van eigen mogelijkheden.

Speciale ondersteuning

Een hoger opleidingsniveau van de ouders is juist een bevorderende factor voor arbeidsparticipatie van jongeren. Mogelijk spelen zij een belangrijke rol als voorbeeld om aan het werk te gaan en hebben ze meer mogelijkheden om hun kind te begeleiden. Daarnaast kwam het feit of de jongere speciaal onderwijs had gevolgd uit dit onderzoek naar voren als bevorderende factor. Mogelijk wordt dat verklaard doordat bij deze groep eerder is onderkend dat de jongere met ASS ondanks een normale of bovennormale begaafdheid beperkt is in zijn mogelijkheden en behoefte heeft aan een speciale ondersteuning.

Handvatten voor uitvoerders

De verkregen informatie in dit onderzoek biedt aanknopingspunten voor succesvolle arbeidsparticipatie en verdiepend inzicht en concrete handvatten voor b.v. UWV, gemeenten en de beroepsgroepen die betrokken zijn bij de arbeidsparticipatie keten.  Voor de transities m.b.t.  de Participatiewet, de Jeugdzorg en de invoering van de wet Passend Onderwijs biedt de evidence uit het onderzoek nieuwe bakens voor beleid dat effectieve arbeidstoeleiding stimuleert.