Op donderdag 30 november dient bij de rechtbank in Utrecht de bodemprocedure die de umc's van Leiden, Utrecht en Amsterdam aanspannen tegen het besluit van minister Kuipers om de complexe operaties bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen te concentreren in de umc's van Rotterdam en Groningen.

Het UMCG is formeel geen partij in deze bodemprocedure, maar wel een ‘belanghebbende’. In dit artikel leggen we kort uit wat er in de aanloop naar deze bodeprocedure is gebeurd en hoe het nu verder gaat. 

Concentratie voor betere zorg 

Al jarenlang wordt er gediscussieerd over het concentreren van de kinderhartchirurgie. Vrijwel alle partijen zijn het erover eens: het concentreren van deze zorg in minder ziekenhuizen maakt de zorg kwalitatief beter, en vooral beter te organiseren. Maar waar de umc's en het ministerie het niet over eens zijn: hoeveel umc's houden hun kinderhartchirurgie en welke centra zijn dat dan?  

NZa-analyse 

In december 2021 kondigde de toenmalig minister van VWS, Hugo de Jonge, aan deze zorg te willen concentreren in twee centra: Utrecht en Rotterdam. Nadat UMCG samen met andere umc's bezwaar maakte tegen dat besluit, vroeg de nieuwe minister van VWS, Ernst Kuipers, aan de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) om nog eens goed te kijken naar de impact van het aanwijzen en sluiten van de verschillende kinderhartcentra.  

Op basis van de analyse van de NZa kwam minister Kuipers in februari 2023 tot een nieuw besluit: de chirurgische ingrepen bij kinderen en volwassenen met aangeboren hartafwijkingen wordt geconcentreerd in Rotterdam en Groningen. Het stopzetten van deze zorg in het UMCG zou een onevenredige impact hebben op de acute en complexe zorg voor heel Noord- en Oost-Nederland.  

30 november: bodemprocedure 

Nu zijn het de umc's van Leiden, Utrecht en Amsterdam die bezwaar maken tegen het verliezen van de kinderhartchirurgie in hun centrum. Ze vragen de rechter om te oordelen over de rechtmatigheid van het besluit van de minister om Rotterdam en Groningen aan te wijzen. Deze bodemprocedure dient op donderdag 30 november 2023 bij de rechtbank in Utrecht.  

Het UMCG is, net als het Erasmus MC uit Rotterdam, formeel geen partij in deze bodemprocedure. Als ‘belanghebbende’ wordt het UMCG wel vertegenwoordigd in de rechtszaal.  

De rechtbank verwacht dit jaar nog uitspraak te doen. 

Gestart met voorbereidingen 

Afgelopen zomer vroegen de umc's van Leiden, Utrecht en Amsterdam in een kort geding aan de rechtbank om in afwachting van deze bodemprocedure, alle stappen die gezet worden in het concentratieproces stil te zetten, door als het ware een 'pauzeknop’ in te drukken. De rechter ging daar niet in mee en gaf juist aan het urgent te vinden dat de umc’s een start maken met de voorbereidingen op de concentratie. In de afgelopen maanden hebben de Groningse en Rotterdamse cardiologen en thoraxchirurgen die gespecialiseerd zijn in aangeboren hartafwijkingen gesproken over de samenwerking, zoals hoe we gegevens met elkaar kunnen uitwisselen en gezamenlijke kwaliteitsregistraties. 

Kinderhartcentrum Groningen: onmisbaar 

Het UMCG is heel blij dat de minister de adviezen van de NZa ter harte heeft genomen en het UMCG als één van de twee centra heeft aangewezen. In de afgelopen 75 jaar heeft het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen van het UMCG zich ontwikkeld tot één van de topcentra van Nederland, dat als enige in Nederland ál deze transplantaties verricht: longtransplantaties, hart-longtransplantaties, hart-levertransplantaties én kinderlong- en levertransplantaties.  

De impact van het eventueel stoppen van de kinderhartzorg zou een onevenredige grote impact hebben gehad op de acute en topreferente zorg in Noord- en Oost-Nederland. Met de aanwijzing van het UMCG als behandelcentrum voor aangeboren hartafwijkingen kiest de minister ook nadrukkelijk voor het behoud van de (academische) kindzorg en toegankelijkheid van acute zorg voor Noord- en Oost-Nederland.