UMCG boekt in 2020 financieel resultaat van €9,9 miljoen

In 2020 heeft de UMCG-groep een resultaat geboekt van 9,9 miljoen euro. Van dit resultaat is 4,2 miljoen euro gerealiseerd door de deelnemingen van het UMCG. De omzet bedroeg 1,56 miljard euro, dat is iets hoger dan de omzet in 2019. Dit blijkt uit de UMCG jaarrekening 2020 die vandaag is gepubliceerd.

Het jaarverslag 2020 van het UMCG is te vinden via deze link.

Covid-19

Covid-19 heeft in 2020 groot effect gehad op alle kerntaken van het UMCG. In de patiëntenzorg werd de reguliere zorg afgeschaald en de Covid-zorg opgeschaald. Daarnaast heeft Covid-19 gezorgd voor vertraging in onderzoek, onderwijs en opleiding. Dankzij de uitzonderlijke inzet van de medewerkers en door de buitengewone samenwerking in de regio heeft het UMCG, inclusief Covid-zorg, bijna 97% van de met zorgverzekeraars overeengekomen omzet kunnen leveren. Vanwege de landelijke regelingen voor ziekenhuiszorg zijn de consequenties voor het financieel resultaat zeer beperkt. Als gevolg van de afschaling van non-Covid-zorg zien we een sterke stijging van de wachtlijsten. In 2021 en in 2022 gaat het UMCG zich inzetten om zoveel mogelijk capaciteit beschikbaar te stellen om deze wachtlijsten weer in te lopen. Hiervoor zijn additionele financiële middelen noodzakelijk.

Samen grenzen verleggen voor een duurzame toekomst van gezondheid

Het jaar 2020 had ook veel gevolgen voor onze kerntaken onderzoek en onderwijs. Het onderwijs werd in zeer korte tijd omgezet naar digitale vormen van kennisoverdracht om zo veel mogelijk te voorkomen dat studenten achterstand in hun studie zouden oplopen. Er is veel onderzoek gedaan naar de achtergronden en gevolgen van Covid-19. Dit leidde bijvoorbeeld tot nieuwe inzichten over de erfelijkheid van Covid-19 en de rol van overgewicht bij Covid-19. En het Lifelines Corona-onderzoek bracht door de massale deelname van de inwoners van Noord-Nederland in kaart hoe zij de periode van de Covid-pandemie hebben ervaren. De nauwe samenwerking en afstemming tussen de Noord-Nederlandse ziekenhuizen tijdens de coronacrisis bleek zeer succesvol. Het maakte duidelijk dat grote vraagstukken in de zorg vragen om een gezamenlijke aanpak. Die aanpak sluit ook aan bij de rol en taak die het UMCG in de regio heeft. Samen met ketenpartners zet het UMCG zich ervoor in om meer gezonde jaren toe te voegen aan het leven van mensen. Dat is ook de basis geweest voor de aanscherping van onze missie en visie en de uitdaging voor de komende jaren, zoals die is vastgelegd in onze Koers25: Samen grenzen verleggen voor een duurzame toekomst van gezondheid.

Fors investeren in (ver)bouw

In onze aangescherpte missie en visie Koers25 heeft het UMCG heeft drie thema’s als prioriteiten gedefinieerd: Healthy Ageing (gezond ouder worden), een mensgerichte- en waardegedreven aanpak en data-geïnformeerd werken. De komende jaren werken we met onze regionale partners aan de uitvoering hiervan. Tevens hebben we in 2020 onze toekomstvisie vertaald naar onze huisvesting en gaan de komende jaren fors investeren in (ver)bouw.

Financieel resultaat onder druk

Het financieel resultaat van het UMCG staat sinds enkele jaren onder druk als gevolg van toename in kosten die in beperkte mate worden gecompenseerd in afspraken met zorgverzekeraars. Het in 2016 gestarte kostenreductieprogramma heeft geleid tot besparingen. Om invulling te kunnen geven aan onze doelstellingen inclusief de bijbehorende (ver)bouwplannen en werkdruk verlichtende maatregelen, zullen we ons de komende jaren richten op het creëren van de financiële ruimte hiervoor.

Overige hoogtepunten in 2020

  • Onderzoekers Judith Rosmalen en Liesbeth Veenhof kregen de Vici-beurs van NWO
  • Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit werd benoemd tot lid van de Raad van Bestuur
  • Zeer veel mensen melden zich als potentiële Samaritaanse leverdonor aan bij UMCG na tv-publiciteit
  • €30 miljoen subsidie voor UMCG-onderzoek naar veelbelovende kankerbehandeling met Car-T-cellen
  • Het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG kleurt paars op Wereld Prematuren Dag
  • Vernieuwde opleiding voor anesthesiemedewerkers en operatieassistenten in Noord-Nederland
  • Liefst 5 onderzoekers kregen een EU-subsidie van €4 miljoen uit de zogenaamde Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) van de Europese Commissie
  • Via het initiatief Covid Vrijwilliger meldden ruim duizend studenten zich aan om zich in te zetten bij diverse zorginstellingen in Noord-Nederland

Het jaar 2020 in cijfers:

Patiëntenzorg

2020      2019
Eerste administratieve consulten 74.926 89.227
Overige consulten 347.856 339.662
Verwijzingen uit andere instellingen 77.134 89.296
Klinische opnames 27.977 28.878
Verpleegdagen 263.071 261.456

 

Onderwijs en onderzoek

2020      2019
Aantal promoties 257 243
Aantal (refereed articles) publicaties 3.999 3.678
Aantal ingeschreven studenten (1/10) 4.280 4.168
Aantal AIOS (fte) 394 392

 

Bedrijfsvoering

2020      2019
Opbrengsten (x miljoen euro) 1.565 1.459
Resultaat (x miljoen euro) 9,9 4,2
Aantal fte (gemiddeld) 11.513 11.437
Ziekteverzuim 5,2% 5,6%